Abstract and Objectives

 

Rezumat

Proiectul realizează un transfer de cunoaștere dinspre 3OM Group (http://3om-group-optomechatronics.ro/), Univ. “Aurel Vlaicu” Arad, înspre un IMM focusat pe inginerie mecanică și mecatronică, SC Inteliform SRL Timișoara, între care există deja o colaborare constituită în ultimii 4 ani printr-un Proiect tip Parteneriate.

Scopul prezentului proiect este de a optimiza capabilitătile tehnologice ale Inteliform: electroeroziune, prelucrări pe mașini-unelte cu CNC, tratamente termice și metrologie – pentru a se atinge precizii, productivități și eficiențe ale cheltuielilor superioare celor actuale. Aceste performanțe noi se verifică prin fabricarea unor componente și a sistemelor mecatronice a unor produse inovative: noi choppere optomecatronice pentru modularea fascicolelor laser. 3OM Group a obținut referitor la acestea rezultate recunoscute internațional prin publicații în reviste din ISI Web of Science cu factor de impact (FI) între 1,2 si 2,8), un brevet și o aplicație de brevet (prim inventator, director proiect; co-autori, 2 membri). Sistemele de choppere optomecatronice prefigurate cuprind ca elemente rotative: (i) discuri cu ferestre cu margini drepte (lucrări FI 1,2 și 1,7); (ii) discuri cu margini semicirculare sau cu forme configurate pentru a obține anumite functii de transmitere (choppere “eclipse”, termen introdus de director proiect intr-o lucrare în CNCS, Elsevier, FI 2,8; brevet de invenție 2016); (iii) arbori cu fante (cerere de brevet 2014). Aceste elemente rotative sunt integrate in sisteme mecatronice cu motoare cu sisteme de control avansate pentru stabilizare la turații ridicate. Sunt optimizate configurații de choppere pentru aplicații biomedicale, de metrologie optică, respectiv fabricație laser. Atât elementele rotative cât și sistemul mecatronic sunt introduse de către 3OM Group, prin proiect, în fabricație la SC Inteliform,. Trei postdoc, un doctorand si trei masteranzi sunt incluși în practică la Inteliform pentru realizarea acestor obiective.

Obiective

(A) Optimizarea tehnologică de către CO (3OM Group) a activităților P (SC Inteliform SRL): compatimentele / tehnologiile de electro-eroziune, de control dimensional, de prelucrare cu CNC și de tratamente termice.
(B) Studiul și realizarea cu tehnologiile optimizate a unei game de produse de precizie, choppere optomecatronice: (i) de tip disc cu ferestre cu margini drepte; (ii) de tip „eclipse”; (iii) de tip arbore, de diferite configurații, cu fante de diferite forme. Optimizarea diferitelor configurații de choppere pentru aplicații biomedicale, de metrologie optică, respectiv fabricație laser.
(C) Includerea în practică la Inteliform și în cercetare la CO a trei postdoc, un doctorand si trei masteranzi pentru realizarea obiectivelor de mai sus.

Abstract

The project performs a transfer of knowledge from the 3OM Group (http://3om-group-optomechatronics.ro/), Aurel Vlaicu Univ. of Arad, towards a SME focused on mechanical engineering and mechatronics, SC Inteliform SRL Timisoara.

The scope of the project is to optimize the technological capabilities of Inteliform: electroerozion, manufacturing on machine-tools with CNC, thermal treatments and metrology – to achieve superior precisions, productivities and cost-effectiveness. These new performances will be verified through manufacturing components and mechatronic systems for a series of innovative products: optomechatronic choppers for the modulation of laser beams. The 3OM Group has obtained in this direction results recognized internationally through publications in journals in ISI Web of Science with an impact factor (IF) between 1.2 and 2.8, a patent and a patent application (prim inventor, the Principal Investigator (PI); co-authors, 2 researchers in the project). The optomechatronics choppers systems envisioned include, as rotational elements: (i) disks with windows with linear margins (articles IF 1.2 and 1.7); (ii) disks with semicircular margins or with shapes designed to obtain certain transmission functions (“eclipse” choppers, introduced by the PI in an article in CNCS, Elsevier, FI 2.8; 2016 patent; (iii) choppers with shafts with windows (2014 patent application). The rotational elements of the choppers are integrated in mechatronic systems with motors with control systems to stabilize rotational speeds at high values. The different chopper configurations are optimized for biomedical, optical metrology, and laser manufacturing applications. Both the rotational elements and the mechatronic systems of the choppers are introduced by the 3OM Group, through the project, in manufacturing at SC Inteliform SRL. Three postdocs, a PhD student, and three Master students are scheduled for internships at Inteliform to achieve these objectives.

Objectives

(A) Technological optimization by CO (3OM Group) of the activities at P (SC Inteliform SRL), regarding the compartments / technologies of electro-erosion, manufacturing on machine-tools with CNC, thermal treatments and metrology.
(B) The study and the achievement with the optimized technologies of a range of precision products, optomecatronic choppers: ((i) disks with windows with linear margins; (ii) disks with semicircular margins or with shapes designed to obtain certain transmission functions (“eclipse” choppers); (iii) with shafts with windows. The optimization of the different chopper configurations for biomedical, optical metrology, and laser manufacturing applications is targeted.
(C) Internships at Inteliform and research at CO of three postdocs, a PhD student, and three Master students in order to achieve the above objectives.